SKPF:s Styrelse 2020 kommer uppdateras

Erik Andersson Ordförande

Jag heter Erik Andersson och arbetar som klinisk psykolog på Wemind Psykiatri. Parallellt med detta jobbar jag som forskare på Karolinska Institutet där jag också undervisar på psykologprogrammet. Jag gick med i SKPF för att få möjlighet att förbättra och kvalitetsäkra den kliniska psykologin i Sverige. Jag är kontaktperson för SKPF:s PTP-program som i korthet handlar om att få en bra bredd och fördjupning i diagnostik och bedömning av patienter inom psykiatrin. Jag tror att genom att kliniska psykologer redan tidigt i karriären får tydliga ramar och krav kommer vi som profession att stärkas ytterligare. Förhöjd kompetens hos kliniska psykologer kommer även att befrämja patientsäkerheten. Mina förhoppningar framöver är att jag ska få möjlighet att vidareutveckla SKPFS:s PTP-program för kliniska psykologer i andra verksamheter än psykiatri. Jag tror detta är en nödvändig väg att gå för att kunna erbjuda god vård i framtiden.

Linda Gjertsson Kassör

Linda uppdaterad

Jag heter Linda Gjertsson, och är specialist i neuropsykologi samt arbetar med behavioristisk psykoterapi. Jag blev färdig psykolog vid Umeå Universitet 1997. Jag har jobbat inom vuxenpsykiatrin i knappa tjugo år, och tycker mig förstå den verksamheten från både klienters och kollegornas perspektiv. Sedan 2017 arbetar jag dock helt i egen regi med mottagning i Umeå. Där utreder och behandlar jag enskilda klienter, handleder kollegor, bedriver olika slags undervisning med mera. Jag är mentor för specialistubildningens treåriga kollegium. Förutom de frågor som rör kliniska psykologer mer specifikt så brinner jag för professionsfrågorna i stort.

Olof Molander styrelseledamot

olof

Jag heter Olof Molander, är legitimerad psykolog boende i Stockholm och doktorerar för närvarande på ämnet spelberoende och psykiatrisk samsjuklighet på Karolinska Institutet. Som legitimerad psykolog har mitt intresse kretsat kring komplex klinisk problematik hos patientgrupper som vanligen inte får tillgång till behandling. Jag gick med i SKPF för att kunna arbeta för att fler ska få tillgång till kvalificerad evidensbased psykologisk behandling.

Lisa Bäckman, styrelseledamot

lisa

Jag arbetar aktuellt på en mottagning som behandlar spelberoende som personer med problematiskt dataspelande. Tidigare har jag arbetat  inom slutenvård, fängelse, primärvård, öppenvårdspsykiatri och arbetsinriktad rehabiliteringen.  Jag gick med i SKPF så jag har stort intressese för vad som har effekt i klinisk behandling och för att verka att bredda tillgången på evidensbased psykologisk behandling.

Fredrik Odhammar styrelseledamot

Jag heter Fredrik Odhammar, är specialist i klinisk psykologi och leg psykoterapeut. Jag arbetar på Statens medieråd i Stockholm. Jag disputerade 2017 med en avhandling rörande förväntningar, samspel och förändringsmekanismer i psykodynamisk barnpsykoterapi. Jag är intresserad av professionsfrågor och hur specialistordningen kan utformas. I SKPF vill jag värna om de frågor som rör behandling av barn och unga. En annan viktig fråga är vilka krav som bör ställas på arbetsplatsen under ptp-tjänstgöring. SKPF bör vara en aktiv aktör i den offentliga debatten med att föra ut vetenskapligt grundade åsikter inom området.

Gustav Jonsson styrelseledamot

Gustav uppdaterad bildJag heter Gustav Jonsson, är leg. psykolog och arbetar inom kommunal elevhälsa samt privat med utbildning och psykologisk behandling. Framöver är det stora intresset att utforska möjligheter i forskning och praktik att dels att utveckla och implementera evidensbaserade metoder för att främja hälsa och förebygga ohälsa för barn och ungdomar, och dels att förbättra effekterna av behandlingsinsatser för patienter med depression, ångestsyndrom och utmattningssyndrom.

Moa Pontén styrelseledamot 

Jag heter Moa Pontén, är leg. psykolog och för närvarande doktorand där jag forskar om hur förväntningar kan påverka behandlingsutfall. Jag är intresserad av att stärka psykologprofessionens roll och status i verksamheterna samt deras fortsatta utveckling. En hjärtefråga för mig är att evidensbaserade psykologiska behandlingar implementeras i vården och når fler patienter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.