Stadgar

Sveriges Kliniska Psykologers Förening – en nationell förening inom Sveriges Psykologförbund

1 SAMMANSÄTTNING OCH ÄNDAMÅL 1.1 Sammansättning Sveriges Kliniska Psykologers Förening, förkortad SKPF, är en nationell förening inom Sveriges Psykologförbund. Föreningens stadgar och verksamhet regleras i tillämpliga delar i de bestämmelser som gäller inom förbundet och för liknande föreningar. Föreningen har som övergripande målsättning att verka för utformning och utveckling av psykologens roll och funktion inom klinisk verksamhet.

1.2 Ändamål Kliniska föreningens uppgift är att • stödja och bevaka medlemmarnas yrkesmässiga intressen • stimulera kontakten mellan medlemmar • följa och stimulera sådant utvecklingsarbete som berör kliniska psykologers arbetsområde • verka för samarbete med övriga personalkategorier inom det kliniska området • på uppdrag av förbundsstyrelsen genomföra utredningar, skriva eller avge förslag till remissyttranden samt i övrigt bereda av förbundsstyrelsen hänskjutna frågor • bedriva upplysningsverksamhet om kliniska psykologers verksamhet samt till samhället återkoppla den kunskapsmängd som Binns angående processer inom och mellan individer, grupper och samhälle • på uppdrag av förbundsstyrelsen företräda Sveriges Psykologförbund utåt eller ta beslut i enskilda frågor respektive ärenden.

2 MEDLEMSKAP 2.1 Medlemskap Som medlem kan antagas varje medlem av Sveriges Psykologförbund som arbetar inom det kliniska området, inom offentlig eller privat sektor. Ansökan om medlemsskap görs via Psykologförbundet och beviljas av föreningsstyrelsen. För medlemsskap erfodras erlagd medlemsavgift.

2.2 Medlems skyldigheter Om medlems skyldigheter stadgas i förbundets stadga. 2.3 Uteslutning Medlem som underlåtit att betala avgift under ett år eller som uppenbart motarbetar föreningens uppgift, bryter mot dess stadgar eller på annat sätt uppträder så att föreningens anseende eller verksamhet skadas kan uteslutas ur föreningen genom beslut av föreningsstyrelsen. Innan beslut om uteslutning fattas ska medlemmen genom påminnelse göras uppmärksam på den bristande betalningen och i övrigt beredas tillfälle att yttra sig. Besvär över beslut om uteslutning kan anföras vid årsmötet.

3 ORGANISATION 3.1 Organisation Kliniska föreningens verksamhet utövas genom • Årsmöte • Föreningsstyrelse • Valberedning • Studiedagar.

4 ÅRSMÖTE 4.1 Befogenheter Kliniska föreningens högsta beslutande organ är årsmötet, vilket ska hållas på plats och tidpunkt som beslutas av styrelsen. Styrelsen kan kalla till extra årsmöte under året om behov föreligger för behandling av en viss frågas. Styrelsen ska även kalla till föreningsmöte om minst en Bjärdedel av föreningens medlemmar eller om föreningens revisorer begär det.

4.2 Sammansättning och rösträtt Alla medlemmar äger rätt att närvara och rösta vid årsmöte och annat föreningsmöte. Rösträtt tillkommer endast närvarande föreningsmedlemmar.

4.3 Kallelse Kallelse ska vara medlemmarna tillhanda senast 30 dagar före årsmöte och senast 14 dagar före extra årsmöte. Föredragningslista och övriga handlingar ska anslås senast 14 dagar före årsmötet. Kallelsen, och aktuella handlingar, anslås via de sedvanliga kommunikationsorgan som SKPF har med sina medlemmar.

4.4 Föredragningslista Följande punkter skall behandlas av årsmötet: – anteckning av röstberättigade deltagare – godkännande av årsmötets dagordning – fråga om mötets behöriga utlysande – behandling av verksamhetsberättelse samt ekonomisk redovisning samt revisorernas berättelse – fråga om styrelsens ansvarsfrihet – val av minst tre och max sju styrelsemedlemmar – val av en revisor samt en revisorssuppleant – val av två ledamöter till valberedningen – val av övriga föreningsfunktionärer – behandling av inkomna motioner samt propositioner – beslut om medlemsavgiftens storlek – övriga frågor och information från styrelsen –

4.5 Arbetsformer Årsmötet beslutar med enkel majoritet, om inte annat föreskrivs i dessa stadgar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid val där lotten skiljer.

5 STYRELSEN 5.1 Befogenheter Föreningsstyrelsen leder föreningens verksamhet i överensstämmelse med dess stadgar och av årsmötet fattade beslut.

5.2 Sammansättning Styrelsen består av minst tre och högst sju ledamöter. Ledamöter väljs av det ordinarie årsmötet för en ettårsperiod, och kan väljas om. Ordföranden samt kassör väljs av årsmötet, därutöver konstituerar styrelsen sig själv. Styrelsen äger rätt att adjungera ytterligare medlem/mar till styrelsen för vissa frågor. Denne/dessa är dock ej beslutsmässig/a i styrelsen.

5.3 Arbetsformer Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och i övrigt när majoriteten av styrelseledamöterna så begär. Vid styrelsemöte ska protokoll föras och anslås. Styrelsen är beslutsför då Bler än hälften av dess ledamöter är närvarande. Styrelsen beslutar med enkel majoritet. Vid lika rösttal äger ordförande utslagsröst. Vid val skiljer lotten. 5.4 Styrelsens uppgifter Styrelsens uppgifter utöver vad som tidigare nämnts, är att i löpande ärenden samarbeta med förbundets ledande organ • föra aktuell medlemsförteckning • varje år avge verksamhetsberättelse som distribueras till alla medlemmar • ansvara för föreningens ekonomi • utse firmatecknare • inom fem veckor efter ordinarie årsmöte tillställa förbundsstyrelsen verksamhetsberättelse , ekonomisk redogörelse för verksamhetsåret, revisionsberättelse, justerat årsmötesprotokoll samt aktuell funktionärsförteckning.

6 VALBEREDNING 6.1 Valberedning För förberedande av val som ankommer på årsmötet ska Binnas en valberedning. Valberedningen består av högst 3 ledamöter, varav en sammankallande, och om årsmötet så beslutar suppleant/er. Valberedningen ska senast 14 dagar före ordinarie årsmöte till styrelsen inkomma med fullständigt förslag på funktionärer för kommande verksamhetsår.

7 EKONOMI 7.1 Ekonomi SKPFs verksamhet bekostas företrädesvis av medlemsavgifter. Medel till föreningens verksamhet kan även anvisas av förbundsstyrelsen. Avgifter vid studiedagar och liknande syftar fram för allt till att bekosta det speciBika arrangemanget.

7.2 Räkenskapsår Kliniska föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska utgöras av kalenderår.

7.3 Revisorer Styrelsens räkenskaper och förvaltning granskas av en av årsmötet utsedd lekmannarevisor, för denne skall det Binnas en suppleant. Revisorn avger årligen revisionsberättelse efter granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper. Den presenteras på årsmötet tillsammans med den ekonomiska redovisningen samt verksamhetsberättelsen.

8 STADGEÄNDRING SKPFs stadgar utgår från den av Psykologförbundets kongress fastställda normalstadgan för nationella föreningar. SKPF äger därutöver för sin verksamhet fastställa kompletterande stadgebestämmelser. Detta sker vid årsmöte. För stadgeändring erfordras att minst 2/3 av de närvarande ledamöterna beslutar härom. Kompletterande stadgebestämmelser ska för att bli giltiga godkännas av förbundsstyrelsen.

9 UPPLÖSNING Förslag rörande föreningsupplösning behandlas av årsmötet. Beslut om upplösning träder i kraft först sedan minst 4/5 av närvarande medlemmar uttalat sig härför. Föreningens upplösning ska godkännas av förbundets kongress varvid även beslut om fördelning av föreningens tillgångar och skulder ska ske. 2017.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.