Sveriges Kliniska Psykologers Förening
Header

SKPF:s Styrelse 2019

Erik Andersson Ordförande

Jag heter Erik Andersson och arbetar som klinisk psykolog på Wemind Psykiatri. Parallellt med detta jobbar jag som forskare på Karolinska Institutet där jag också undervisar på psykologprogrammet. Jag gick med i SKPF för att få möjlighet att förbättra och kvalitetsäkra den kliniska psykologin i Sverige. Jag är kontaktperson för SKPF:s PTP-program som i korthet handlar om att få en bra bredd och fördjupning i diagnostik och bedömning av patienter inom psykiatrin. Jag tror att genom att kliniska psykologer redan tidigt i karriären får tydliga ramar och krav kommer vi som profession att stärkas ytterligare. Förhöjd kompetens hos kliniska psykologer kommer även att befrämja patientsäkerheten. Mina förhoppningar framöver är att jag ska få möjlighet att vidareutveckla SKPFS:s PTP-program för kliniska psykologer i andra verksamheter än psykiatri. Jag tror detta är en nödvändig väg att gå för att kunna erbjuda god vård i framtiden.

Linda Gjertsson Kassör

Jag heter Linda Gjertsson, och är specialist i neuropsykologi samt har en pågående specialistutbildning inom klinisk psykologi, mot behandling. Jag har jobbat inom vuxenpsykiatrin sedan jag blev färdig psykolog vid Umeå Universitet 1997. Jag har då jobbat med allmänpsykiatri, på en neuropsykologisk enhet, inom rättpsykiatri och nu inom beroendepsykiatri. Lika länge som Linda uppdaterad

jag varit psykolog, har jag haft en egen verksamhet vid sidan av anställningen. I den egna verksamheten ägnar jag mig åt enskilda klienter, handledning, olika slags undervisning med mera. Jag är mentor för specialistubildningens treåriga kollegium. Jag är också facklig förtroendeman på min arbetsplats.

Pia Faller Sekreterare och webansvarig

Jag heter Pia Faller och har hela mitt yrkesliv arbetat med barn- och unga. Först inom SiS, numera på BUP i Nyköping. Framförallt ansvarar jag för att uppdatera hemsidan.

Olof Molander styrelseledamot

olof

Jag heter Olof Molander, är legitimerad psykolog boende i Stockholm och doktorerar för närvarande på ämnet spelberoende och psykiatrisk samsjuklighet på Karolinska Institutet.

Som legitimerad psykolog har mitt intresse kretsat kring komplex klinisk problematik hos patientgrupper som vanligen inte får tillgång till behandling. Jag gick med i SKPF för att kunna arbeta för att fler ska få tillgång till kvalificerad evidensbased psykologisk behandling.

Lisa Bäckman, styrelseledamot

lisa

Jag arbetar aktuellt på en vuxenpsykiatrisk mottagning med så väl behandling som utredning. Tidigare har jag verkat inom sluten vård, fängelse, primärvård och arbetsinriktad rehabiliteringen. Innan mina psykologstudier studerade jag religionshistoria och utredningssociologi och som psykolog har jag alltid haft stort intresse och fokus på ett sociologiskt kontext men också vad som påverkar människors tro och tillit. Jag gick med i SKPF för jag har stort intressese för vad som påverkar klinisk behandling men också för att verka för att bredda tillgången till evidensbased psykologisk behandling.

Fredrik Odhammar styrelseledamot

Jag heter Fredrik Odhammar, är specialist i klinisk psykologi och leg psykoterapeut. Jag arbetar på Ericastiftelsen i Stockholm som bedriver behandling för barn, unga och deras föräldrar. Parallellt med mitt kliniska arbete är jag biträdande rektor vid Ericastiftelsens högskoleverksamhet och arbetar med undervisning, handledning samt undervisningsplanering. Jag disputerade 2017 med en avhandling rörande förväntningar, samspel och förändringsmekanismer i psykodynamisk barnpsykoterapi. Jag är intresserad av professionsfrågor och hur specialistordningen kan utformas. I SKPF vill jag värna om de frågor som rör behandling av barn och unga. En annan viktig fråga är vilka krav som bör ställas på arbetsplatsen under ptp-tjänstgöring. SKPF bör vara en aktiv aktör i den offentliga debatten med att föra ut vetenskapligt grundade åsikter inom området.

Gustav Jonsson styrelseledamot

Gustav uppdaterad bildGustav är leg. psykolog och arbetar på WeMind vuxenpsykiatri i Göteborg, företrädesvis med evidensbaserad psykologisk behandling. Gustav har varit forskningsaktiv sedan slutet på psykologutbildningen och forskningen fokuserar dels på återfallsprevention via internet för patienter som genomgått behandling för depression och dels om fysisk aktivitet och yoga som kompletterande interventioner till psykologisk behandling för depressions- och ångestproblematik. Framöver är det stora intresset att utforska möjligheter i forskning att 1) förbättra effekterna av behandlingsinsatser för patienter med depression, ångestsyndrom och utmattningssyndrom och 2) bredda forskningen om fysisk aktivitet som behandling för psykisk ohälsa.

Processed with VSCOcam with a7 preset

Moa Pontén styrelseledamot 

Jag heter Moa Pontén och går snart in på mitt sista år på psykologprogrammet på Karolinska Institutet. Parallellt med studierna forskar jag om smärta och placebo på Karolinska Institutet. Jag är intresserad av att stärka psykologprofessionens roll och status i verksamheterna samt deras fortsatta utveckling. En hjärtefråga för mig är att evidensbaserade psykologiska behandlingar implementeras i vården och når fler patienter